By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

No product at this time

Naše najnovšie správy
 1. Úvod

  1. Tieto podmienky upravujú vaše používanie našej webovej stránky.

  2. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami v plnom rozsahu; preto, ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami alebo s niektorou časťou týchto zmluvných podmienok, nesmiete používať našu webovú stránku.

  3. Ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo uskutočníte nákup na našej webovej stránke, požiadame vás o výslovný súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

  4. Na používanie našej webovej stránky musíte mať najmenej 18 rokov; používaním našej webovej stránky alebo vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami zaručujete a vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

  5. Naša webová stránka používa cookies; Používaním našej webovej stránky alebo vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte s naším používaním súborov cookie v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

 2. Oznámenie o autorských právach

  1. Autorské práva (c) 2019 JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. S výhradou výslovných ustanovení týchto podmienok:

  (a) spolu s našimi poskytovateľmi licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a materiál na našej webovej stránke; a

  (b) všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a materiály na našej webovej stránke sú vyhradené.

 3. Licencia na používanie webovej stránky

  1. Môžete:

   (a) prezerať stránky z našej webovej stránky vo webovom prehliadači;

   (b) sťahovať stránky z našej webovej stránky na ukladanie do vyrovnávacej pamäte vo webovom prehliadači;

   (c) tlačiť stránky z našej webovej stránky;

   (e) využívať naše webové služby prostredníctvom webového prehliadača,

   s výhradou ostatných ustanovení týchto podmienok.

  2. S výnimkou prípadov výslovne povolených v odseku 3.1 alebo iných ustanovení týchto zmluvných podmienok nesmiete sťahovať žiadny materiál z našej webovej stránky ani ukladať takýto materiál do svojho počítača.

  3. Naše webové stránky môžete používať iba na [svoje osobné a obchodné účely] a naše webové stránky nesmiete používať na žiadne iné účely.

  4. S výnimkou výslovne povolených týmito zmluvnými podmienkami nesmiete na našej webovej stránke upravovať ani inak upravovať žiadny materiál.

  5. Ak nevlastníte alebo nekontrolujete príslušné práva k materiálu, nesmiete:

   (a) publikovať materiál z našej webovej stránky (vrátane publikovania na inej webovej stránke);

   (b) predávať, prenajímať alebo sublicencovať materiál z našej webovej stránky;

   (c) zverejňovať akékoľvek materiály z našej webovej stránky;

   (d) využívať materiál z našej webovej stránky na komerčné účely; alebo

   (e) redistribuovať materiál z našej webovej stránky.

  6. Bez ohľadu na oddiel 3.5, môžete distribuovať náš spravodajca v tlačenej a elektronickej podobe.

  7. Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup do oblastí našej webovej stránky alebo dokonca celej našej webovej stránky podľa vlastného uváženia; nesmiete obchádzať alebo obchádzať ani sa snažiť obísť alebo obísť žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej stránke.

 4. Prípustné použitie

  1. Nesmiete:

   (a) akýmkoľvek spôsobom používajú našu webovú stránku alebo podnikajú akékoľvek kroky, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo zhoršenie jej výkonnosti, dostupnosti alebo prístupnosti;

   (b) používať našu webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, nezákonný, podvodný alebo škodlivý alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou;

   (c) používať našu webovú stránku na kopírovanie, ukladanie, hostenie, prenos, odosielanie, používanie, publikovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je s ním spojený) akýkoľvek spyware, počítačový vírus, trójsky kôň, červ, záznamník klávesov, rootkit alebo iné škodlivý počítačový softvér;

   (d) vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované činnosti zhromažďovania údajov (vrátane okrem iného zoškrabovania, získavania údajov, získavania údajov a zberu údajov) na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou bez nášho výslovného písomného súhlasu;

   (e) prístup alebo inak s nimi interagovať pomocou akéhokoľvek robota, pavúka alebo iným automatizovaným spôsobom, s výnimkou indexovania vyhľadávacieho nástroja;

   (f) porušovať smernice stanovené v súbore robots.txt pre našu webovú stránku; alebo

   (g) používať údaje zozbierané z našej webovej stránky na akúkoľvek činnosť priameho marketingu (okrem iného vrátane e-mailového marketingu, SMS marketingu, telemarketingu a priameho zasielania správ).

  2. Údaje získané z našej webovej stránky nesmiete používať na kontaktovanie jednotlivcov, spoločností alebo iných osôb či subjektov.

  3. Musíte zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky alebo vo vzťahu k našej webovej stránke, boli pravdivé, presné, aktuálne, úplné a nezavádzajúce.

 5. Produkty

  1. Reklama výrobkov na našej webovej stránke predstavuje skôr „výzvu na ošetrenie“ ako zmluvnú ponuku.

  2. Môžeme pravidelne meniť výrobky dostupné na našej webovej stránke a nezaväzujeme sa pokračovať v dodávaní konkrétneho produktu alebo typu produktu.

  3. Ceny uvedené na našich webových stránkach môžu byť uvedené nesprávne.

  4. Na predaj a nákup výrobkov prostredníctvom našej webovej stránky sa vzťahujú podmienky predaja a pri každom nákupe na našej webovej stránke vás požiadame o súhlas s podmienkami tohto dokumentu.

  5. Na všetky recenzie výrobkov, ktoré odošlete na zverejnenie na našej webovej stránke, sa vzťahujú podmienky oddielu 9 a oddielu 10. 6. Registrácia a účty

  1. Na získanie nároku na účet na našej webovej stránke podľa tohto oddielu 6 musíte mať bydlisko alebo sídlo v Európskej únii alebo Spojenom kráľovstve.

  2. Môžete sa zaregistrovať na účet na našej webovej stránke vyplnením a odoslaním formulára na registráciu účtu na našej webovej stránke a kliknutím na verifikačný odkaz v e-maile, ktorý vám webová stránka pošle.

  3. Nesmiete dovoliť žiadnej inej osobe používať váš účet na prístup na webovú stránku.

  4. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu, musíte nás okamžite písomne ​​informovať.

  5. Na prístup na webovú stránku nesmiete používať účet inej osoby, pokiaľ na to nemáte výslovné povolenie tejto osoby.

 7. Prihlasovacie údaje používateľa

  1. Ak sa zaregistrujete na účet na našej webovej stránke, poskytneme vám užívateľské meno a heslo.

  2. Vaše ID používateľa nesmie byť zavádzajúce a musí byť v súlade s pravidlami pre obsah uvedenými v časti 10; nesmiete používať svoj účet ani ID používateľa na odcudzenie identity inej osoby ani v súvislosti s ňou.

  3. Musíte chrániť svoje heslo v tajnosti.

  4. Ak sa dozviete o akomkoľvek odhalení vášho hesla, musíte nás okamžite písomne ​​informovať.

  5. Zodpovedáte za akúkoľvek činnosť na našej webovej stránke, ktorá vznikla v dôsledku nezachovania dôverného hesla, a môžete niesť zodpovednosť za akékoľvek straty vzniknuté v dôsledku takéhoto zlyhania.

 8. Zrušenie a pozastavenie účtu

  1. Môžeme:

   (a) pozastaviť váš účet;

   (b) zrušiť váš účet; a / alebo

   (c) upravovať podrobnosti o svojom účte,

   kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez oznámenia alebo vysvetlenia.

  2. Svoj účet môžete zrušiť na našej webovej stránke pomocou ovládacieho panela účtu na tejto webovej stránke.

 9. Váš obsah: licencia

  1. V týchto podmienkach „váš obsah“ znamená všetky diela a materiály (vrátane, bez obmedzenia, textu, grafiky, obrázkov, zvukových materiálov, videa, audiovizuálnych materiálov, skriptov, softvéru a súborov), ktoré nám poskytnete alebo naše webovú stránku na ukladanie alebo publikovanie, spracovanie alebo prenos prostredníctvom našej webovej stránky.

  2. Poskytujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, ukladanie, prispôsobenie, publikovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách.

  3. Poskytujete nám právo sublicencovať práva licencované podľa oddielu 9.2.

  4. Poskytujete nám právo podať žalobu pre porušenie práv vyplývajúcich z oddielu 9.2.

  5. Týmto sa vzdávate všetkých svojich morálnych práv na svoj obsah v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom; a zaručujete a vyhlasujete, že všetky ostatné morálne práva k vášmu obsahu boli v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi.

  6. Svoj obsah môžete upravovať v rozsahu povolenom pomocou funkcií úprav dostupných na našej webovej stránke.

  7. Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva vyplývajúce z týchto podmienok, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte akékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo ak máme dôvodné podozrenie, že ste akýmkoľvek spôsobom porušili tieto podmienky, môžeme ich odstrániť, neuverejniť alebo upravte svoj obsah.

 10. Váš obsah: pravidlá

  1. Zaručujete a vyhlasujete, že váš obsah bude v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

  2. Váš obsah nesmie byť nezákonný alebo nezákonný, nesmie porušovať zákonné práva žiadnej osoby a nesmie byť spôsobilý viesť právne kroky proti akejkoľvek osobe (v každom prípade v akejkoľvek jurisdikcii a podľa akéhokoľvek platného zákona).

  3. Váš obsah a použitie vášho obsahu nami v súlade s týmito zmluvnými podmienkami nesmie:

   (a) byť urážlivý alebo úmyselne nepravdivý;

   (b) byť obscénny alebo nemravný;

   (c) porušovať akékoľvek autorské právo, morálne právo, právo na databázu, právo na ochrannú známku, právo k dizajnu, právo na odovzdávanie alebo iné práva duševného vlastníctva;

   (d) porušovať akékoľvek právo na dôveru, právo na súkromie alebo právo podľa právnych predpisov o ochrane údajov;

   (e) predstavujú nedbanlivú radu alebo obsahujú akékoľvek nedbanlivé vyhlásenie;

   (f) predstavovať podnet na spáchanie trestného činu, pokyny na spáchanie trestného činu alebo podporu trestnej činnosti;

   (g) sú pohŕdaní akýmkoľvek súdom alebo porušujú akýkoľvek súdny príkaz;

   (h) porušovať právne predpisy týkajúce sa rasovej alebo náboženskej nenávisti alebo diskriminácie;

   (i) byť rúhavý;

   (j) porušovať právne predpisy o úradnom tajomstve;

   (k) porušujú akékoľvek zmluvné záväzky, ktoré dlhujú ktorejkoľvek osobe;

   (l) zobrazuje násilie výslovným, grafickým alebo bezdôvodným spôsobom;

   (m) byť pornografické, oplzlé, sugestívne alebo sexuálne explicitné;

   (n) byť nepravdivý, nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci;

   (o) pozostávajú z akýchkoľvek pokynov, rád alebo iných informácií, ktoré môžu byť predmetom konania, alebo môžu obsahovať, ktoré by mohli, ak by sa tak stalo, spôsobiť chorobu, zranenie alebo smrť alebo akúkoľvek inú stratu alebo poškodenie;
   (p) predstavujú spam;

   (q) byť urážlivé, klamlivé, podvodné, vyhrážajúce, urážlivé, obťažujúce, antisociálne, hrozivé, nenávistné, diskriminačné alebo poburujúce; alebo

   (r) spôsobovať obťažovaniu, nepríjemnostiam alebo zbytočnému strachu akejkoľvek osobe.

 11. Nahlásiť zneužitie

  1. Ak sa dozviete o akomkoľvek nezákonnom materiáli alebo činnosti na našej webovej stránke alebo o akomkoľvek materiáli alebo činnosti, ktorá porušuje tieto podmienky, oznámte nám to.

  2. O akomkoľvek takom materiáli alebo činnosti nás môžete informovať e-mailom alebo pomocou nášho formulára na hlásenie zneužitia.

 12. Obmedzené záruky

  1. Nezaručujeme alebo neprehlasujeme:

   (a) úplnosť alebo presnosť informácií uverejnených na našej webovej stránke;

   (b) že materiál na webovej stránke je aktuálny; alebo

   (c) že webová stránka alebo akákoľvek služba na nej zostane k dispozícii.

  2. Vyhradzujeme si právo prerušiť alebo zmeniť ktorékoľvek alebo všetky naše webové služby a zastaviť publikovanie našej webovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia; a okrem prípadov, v ktorých sú v týchto zmluvných podmienkach výslovne stanovené inak, nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu v prípade prerušenia alebo zmeny akýchkoľvek služieb webovej stránky alebo ak zastavíme publikovanie webovej stránky.

  3. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a podľa oddielu 13.1 vylučujeme všetky prehlásenia a záruky týkajúce sa predmetu týchto zmluvných podmienok, našej webovej stránky a jej používania.

 13. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti

  1. Nič z týchto podmienok nebude:

   (a) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti;

   (b) obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie;

   (c) obmedzujú akékoľvek záväzky akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa uplatniteľného práva; alebo

   (d) vylučujú akékoľvek záväzky, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa rozhodného práva.

  2. Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v tomto oddiele 13 a inde v týchto podmienkach:

   (a) podliehajú oddielu 13.1; a

   (b) riadi všetky záväzky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa predmetu týchto podmienok vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z občianskoprávnych deliktov (vrátane nedbanlivosti) a za porušenie zákonnej povinnosti, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto podmienkach.

  3. Pokiaľ sú naše webové stránky a informácie a služby na našich webových stránkach poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty ani škody.

  4. Nebudeme voči vám zodpovední za straty vzniknuté v dôsledku akejkoľvek udalosti alebo udalostí, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly.

  5. Nebudeme voči vám zodpovední za žiadne obchodné straty, vrátane (bez obmedzenia) straty alebo poškodenia ziskov, výnosov, výnosov, použitia, výroby, predpokladaných úspor, podnikania, zmlúv, obchodných príležitostí alebo dobrej vôle.

  6. Nebudeme voči vám zodpovední za žiadnu stratu alebo poškodenie akýchkoľvek údajov, databázy alebo softvéru.

  7. Nezodpovedáme za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné straty alebo škody.

  8. Súhlasíte s tým, že máme záujem na obmedzení osobnej zodpovednosti našich úradníkov a zamestnancov, a vzhľadom na tento záujem potvrdzujete, že sme spoločnosť s ručením obmedzeným; súhlasíte s tým, že nebudete osobne uplatňovať nároky voči našim úradníkom alebo zamestnancom v súvislosti so stratami, ktoré utrpíte v súvislosti s webovou stránkou alebo týmito podmienkami (samozrejme to neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť subjektu s ručením obmedzeným) za činy a opomenutia našich úradníkov a zamestnancov).

 14. Porušenie týchto podmienok

  1. Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto podmienok, ak akýmkoľvek spôsobom porušujete tieto podmienky alebo ak máme dôvodné podozrenie, že ste akýmkoľvek spôsobom porušili tieto podmienky, môžeme:

   (a) vám pošle jedno alebo viac formálnych upozornení;

   (b) dočasne pozastaviť prístup na našu webovú stránku;

   (c) natrvalo vám zakazujú prístup na našu webovú stránku;

   (d) zablokovať prístup počítačov pomocou vašej adresy IP k našej webovej stránke;

   (e) kontaktovať ktoréhokoľvek alebo všetkých vašich poskytovateľov internetových služieb a požiadať, aby blokovali váš prístup na našu webovú stránku;

   (f) začať proti vám právne konanie, či už z dôvodu porušenia zmluvy alebo inak; a / alebo

   (g) pozastaviť alebo odstrániť váš účet na našej webovej stránke.

  2. Ak pozastavíme alebo zakážeme alebo zablokujeme váš prístup na našu webovú stránku alebo jej časť, nesmiete podniknúť žiadne kroky na obchádzanie takéhoto pozastavenia alebo zákazu alebo blokovania (okrem iného vrátane vytvorenia alebo použitia iného účtu).

 15. Webové stránky tretích strán

  1. Naša webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany; takéto odkazy nie sú odporúčaniami.

  2. Nemáme kontrolu nad webovými stránkami tretích osôb a ich obsahom a podľa oddielu 13.1 nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť ani za straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť pri ich používaní.

 16. Ochranné známky

  1. Identifikovať ochranné známky, naše logá a naše ďalšie registrované a neregistrované ochranné známky sú ochranné známky, ktoré nám patria; nedovolíme používať tieto ochranné známky a takéto použitie môže predstavovať porušenie našich práv.

  2. Registrované a neregistrované ochranné známky alebo servisné značky tretích strán na našej webovej stránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov a pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, neschvaľujeme sa a nie sme pridružení k žiadnemu z držiteľov takýchto práv. a preto nemôžeme udeliť licenciu na vykonávanie týchto práv.

 17. Variácia

  1. Tieto podmienky môžeme z času na čas revidovať.

  2. Revidované podmienky sa vzťahujú na používanie našej webovej stránky odo dňa uverejnenia revidovaných zmluvných podmienok na tejto webovej stránke a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva, na ktoré by ste mohli byť inak upozornení alebo na súhlas s revíziami. týchto podmienok.

  3. Ak ste dali výslovný súhlas s týmito podmienkami, požiadame vás o výslovný súhlas s akoukoľvek revíziou týchto podmienok; a ak nedáte výslovný súhlas s revidovanými zmluvnými podmienkami v lehote, ktorú určíme, deaktivujeme alebo odstránime váš účet na webovej stránke a musíte zastaviť používanie webovej stránky.

 18. Priradenie

  1. Súhlasíte s tým, že môžeme previesť, prevádzať, uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo inak nakladať s našimi právami a / alebo povinnosťami podľa týchto podmienok.

  2. Nesmiete bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť, previesť, subkontraktovať alebo inak nakladať so žiadnymi vašimi právami a / alebo povinnosťami podľa týchto podmienok.

 19. Oddeliteľnosť

  1. Ak ktorýkoľvek súd alebo iný príslušný orgán stanoví, že ustanovenie týchto podmienok je nezákonné a / alebo nevynútiteľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti.

  2. Ak by bolo akékoľvek nezákonné a / alebo nevynútiteľné ustanovenie týchto podmienok zákonné alebo vynútiteľné, ak by bola časť z nich vymazaná, bude táto časť považovaná za vymazanú a zvyšok ustanovenia bude v platnosti.

 20. Práva tretích strán

  1. Zmluva podľa týchto zmluvných podmienok je v náš prospech a vo váš prospech a nemá za cieľ využívať alebo vymáhať akúkoľvek tretiu stranu.

  2. Výkon práv strán na základe zmluvy za týchto podmienok nepodlieha súhlasu žiadnej tretej strany.

 21. Úplná dohoda

  1. S výhradou oddielu 13.1 tvoria tieto podmienky spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súborov cookie úplnú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s vaším používaním našej webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a nami v súvislosti s vašimi používateľmi. použitie našej webovej stránky.

 22. Právo a jurisdikcia

  1. Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom.

  2. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto zmluvných podmienok podliehajú výlučnej právomoci súdov Anglicka.

 23. Štatutárne a regulačné informácie

  1. Sme registrovaní v Anglicku a vo Walese, nájdete online verziu registra na https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07943255 a naše registračné číslo je 07943255.

  2. Naše IČ DPH je GB301829034.

 24. Naše podrobnosti

  1. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. Sme registrovaní v Anglicku a vo Walese pod registračným číslom 07943255 a naše sídlo je na adrese Suite 126 Higham Hill JSC, 313 Billet road, E17 5PX London

  3. Naše hlavné miesto podnikania je:
   JOO INTERNET MEDIA LTD organizačná zložka 
   Kalinčiaková 1688/10
   953 01 Zlaté Moravce

   Slovenská Republika

  4. Môžete nás kontaktovať:

   (a) vyššie uvedenú poštovú adresu;

   (b) pomocou nášho kontaktného formulára na webovej stránke;

   (c) e-mailom, s použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.