By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Kvalitní měkký silikonový TPU obal na Samsung Galaxy S20 Ultra Modrý koník
 • Nové
 • Out-of-Stock
Kvalitní měkký silikonový TPU obal na Apple iPhone 11 Pro Max Modrý koník
 • Nové
 • Out-of-Stock
Kvalitní měkký silikonový TPU obal na Apple iPhone 8 Modrý koník
 • Nové
 • Out-of-Stock
Kvalitní měkký silikonový TPU obal na Apple iPhone 7 Modrý koník
 • Nové
 • Out-of-Stock
Kvalitní měkký silikonový TPU obal na Apple iPhone 12 Pro Modrý koník
 • Nové
 • Out-of-Stock
Naše nejnovější zprávy
 1. Úvod

  1. Tyto podmínky upravují používání našeho webu.

  2. Používáním našich webových stránek přijímáte tyto smluvní podmínky v plném rozsahu; pokud tedy nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte náš web používat.

  3. Pokud se zaregistrujete na našem webu nebo provedete nákup na našem webu, požádáme vás o výslovný souhlas s těmito podmínkami.

  4. Abyste mohli používat náš web, musíte být starší 18 let; Používáním našich webových stránek nebo souhlasem s těmito podmínkami zaručujete a prohlašujete, že máte nejméně 18 let.

  5. Naše webové stránky používají cookies; Používáním našich webových stránek nebo souhlasem s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas s naším používáním cookies v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a zásad cookies.

 2. Oznámení o autorských právech

  1. Copyright (c) 2019 JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. S výhradou výslovných ustanovení těchto podmínek:

  (a) spolu s našimi poskytovateli licencí vlastníme a kontrolujeme všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na naší webové stránce a materiál na naší webové stránce; a

  (b) všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na naší webové stránce a materiál na naší webové stránce jsou vyhrazeny.

 3. Licence k používání webu

  1. Můžete:

   (a) prohlížet stránky z našich webových stránek ve webovém prohlížeči;

   (b) stahovat stránky z našeho webu pro ukládání do mezipaměti ve webovém prohlížeči;

   (c) tisknout stránky z našich webových stránek;

   (e) využívat naše webové služby prostřednictvím webového prohlížeče,

   s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek.

  2. S výjimkou případů výslovně povolených podle bodu 3.1 nebo jiných ustanovení těchto smluvních podmínek nesmíte stahovat žádný materiál z naší webové stránky ani ukládat žádný takový materiál do svého počítače.

  3. Naše webové stránky můžete používat pouze pro [své osobní a obchodní účely] a nesmíte naše webové stránky používat pro žádné jiné účely.

  4. S výjimkou výslovně povolených těmito podmínkami nesmíte na našem webu upravovat ani jinak upravovat žádný materiál.

  5. Pokud nevlastníte nebo neovládáte příslušná práva k materiálu, nesmíte:

   (a) publikovat materiály z našich webových stránek (včetně publikování na jiných webových stránkách);

   (b) prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z naší webové stránky;

   (c) zveřejňovat veškeré materiály z našich webových stránek na veřejnosti;

   (d) využívat materiál z naší webové stránky pro komerční účely; nebo

   (e) redistribuovat materiál z našich webových stránek.

  6. Bez ohledu na oddíl 3.5 můžete redistribuovat náš zpravodaj v tištěné a elektronické podobě.

  7. Vyhrazujeme si právo omezit přístup do oblastí naší webové stránky nebo dokonce celé naší webové stránky podle našeho uvážení; nesmíte obcházet ani obcházet ani se pokoušet obejít nebo obejít jakákoli opatření omezující přístup na naší webové stránce.

 4. Přijatelné použití

  1. Nesmíte:

   (a) používat naše webové stránky jakýmkoli způsobem nebo podniknout jakékoli kroky, které způsobí nebo mohou způsobit poškození webové stránky nebo zhoršení jejího výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti;

   (b) používat naši webovou stránku jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nezákonný, podvodný nebo škodlivý nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;

   (c) používat naši webovou stránku ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává (nebo je s ním spojen) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojský kůň, červ, záznamník kláves, rootkit nebo jiné škodlivý počítačový software;

   (d) provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti sběru dat (mimo jiné včetně škrabání, těžby dat, extrakce dat a sběru dat) na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi bez našeho výslovného písemného souhlasu;

   (e) přístup k našemu webu nebo jiné interakce s ním pomocí jakéhokoli robota, pavouka nebo jiných automatizovaných prostředků, s výjimkou indexování vyhledávače;

   (f) porušovat směrnice stanovené v souboru robots.txt pro naše webové stránky; nebo

   (g) používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli přímou marketingovou činnost (včetně, aniž by byl výčet omezující, e-mailový marketing, SMS marketing, telemarketing a direct mailing).

  1. Nesmíte používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro kontaktování jednotlivců, společností nebo jiných osob či subjektů.

  2. Musíte zajistit, aby veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo ve vztahu k našim webovým stránkám, byly pravdivé, přesné, aktuální, úplné a nezavádějící.

 5. Produktů

  1. Reklama produktů na našich webových stránkách představuje spíše „pozvánku k léčbě“ než smluvní nabídku.

  2. Můžeme pravidelně měnit výrobky dostupné na našich webových stránkách a nezavazujeme se nadále dodávat konkrétní produkty nebo typy produktů.

  3. Ceny uvedené na našich webových stránkách mohou být uvedeny nesprávně.

  4. Prodej a nákup produktů prostřednictvím našich webových stránek bude podléhat podmínkám prodeje a při každém nákupu na našem webu vás požádáme o souhlas s podmínkami tohoto dokumentu.

  5. Na všechny recenze produktů, které odešlete ke zveřejnění na našich webových stránkách, se vztahují ustanovení § 9 a 10.

 6. Registrace a účty

  1. Abyste získali nárok na účet na naší webové stránce podle tohoto oddílu 6, musíte mít bydliště nebo sídlo v Evropské unii nebo ve Spojeném království.

  2. Můžete se zaregistrovat k účtu na našem webu vyplněním a odesláním formuláře pro registraci účtu na našem webu a kliknutím na ověřovací odkaz v e-mailu, který vám webová stránka pošle.

  3. Nesmíte dovolit žádné jiné osobě používat váš účet pro přístup na web.

  4. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás okamžitě písemně informovat.

  5. K přístupu na web nesmíte používat účet jiné osoby, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas této osoby.

 7. Přihlašovací údaje uživatele

  1. Pokud se zaregistrujete k účtu na našem webu, poskytneme vám uživatelské jméno a heslo.

  2. Vaše uživatelské jméno nesmí být zavádějící a musí být v souladu s pravidly pro obsah uvedenými v části 10; nesmíte používat svůj účet nebo ID uživatele pro nebo v souvislosti s předstíráním identity jiné osoby.

  3. Musíte udržovat své heslo v tajnosti.

  4. Pokud se dozvíte o jakémkoli prozrazení vašeho hesla, musíte nás okamžitě písemně informovat.

  5. Jste odpovědní za jakoukoli činnost na našem webu, která vznikla v důsledku nedodržení důvěrnosti vašeho hesla, a můžete nést odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku takového selhání.

 8. Zrušení a pozastavení účtu

  1. Můžeme:

   (a) pozastavit váš účet;

   (b) zrušit váš účet; a / nebo

   (c) upravte údaje o svém účtu,

   kdykoli podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.

  2. Účet můžete zrušit na našem webu pomocí ovládacího panelu účtu na webu.

 9. Váš obsah: licence

  1. V těchto podmínkách „váš obsah“ znamená veškerá díla a materiály (mimo jiné text, grafiku, obrázky, zvukový materiál, video materiál, audiovizuální materiál, skripty, software a soubory), které nám zasíláte nebo naše web pro uložení nebo zveřejnění, zpracování nebo přenos prostřednictvím naší webové stránky.

  2. Poskytujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci na používání, reprodukci, ukládání, přizpůsobení, publikování, překlad a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích.

  3. Poskytujete nám právo sublicencovat práva licencovaná podle bodu 9.2.

  4. Poskytujete nám právo podat žalobu pro porušení práv licencovaných podle bodu 9.2.

  5. Tímto se vzdáváte všech svých morálních práv na svůj obsah v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony; a zaručujete a prohlašujete, že byla v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem upuštěna od všech ostatních morálních práv na váš obsah.

  6. Svůj obsah můžete upravovat v povoleném rozsahu pomocí funkce úprav dostupné na našem webu.

  7. Aniž by byla dotčena naše další práva vyplývající z těchto podmínek, pokud jakýmkoli způsobem porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek nebo pokud máme důvodné podezření, že jste jakýmkoli způsobem porušili tyto podmínky, můžeme je odstranit, zrušit nebo zrušit upravte jakýkoli nebo veškerý svůj obsah.

 10. Váš obsah: pravidla

  1. Zaručujete a prohlašujete, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami.

  2. Váš obsah nesmí být nezákonný nebo nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné osoby a nesmí být způsobilý podat žalobu proti jakékoli osobě (v každém případě v jakékoli jurisdikci a podle platných zákonů).

  3. Váš obsah a použití vašeho obsahu námi v souladu s těmito smluvními podmínkami nesmí:

   (a) být urážlivý nebo úmyslně nepravdivý;
   (b) být obscénní nebo nemravný;

   (c) porušovat jakékoli autorské právo, morální právo, právo na databázi, právo na ochrannou známku, právo k průmyslovému vzoru, právo na předávání nebo jiná práva duševního vlastnictví;

   (d) porušovat jakékoli právo na důvěru, právo na soukromí nebo právo podle právních předpisů o ochraně údajů;

   (e) představují nedbalou radu nebo obsahují jakékoli nedbalosti;

   (f) představovat podnět k spáchání trestného činu, pokyny k spáchání trestného činu nebo k podpoře trestné činnosti;

   (g) být pohrdán jakýmkoli soudem nebo porušovat jakýkoli soudní příkaz;

   (h) porušovat právní předpisy týkající se rasové nebo náboženské nenávisti nebo diskriminace;

   (i) být rouhání;

   (j) porušovat právní předpisy o úředním tajemství;

   (k) poruší jakýkoli smluvní závazek vůči jakékoli osobě;

   (l) zobrazovat násilí výslovným, grafickým nebo bezdůvodným způsobem;

   (m) být pornografické, oplzlé, sugestivní nebo sexuálně explicitní;

   (n) být nepravdivý, nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící;

   (o) sestávají z jakýchkoli pokynů, rad nebo jiných informací, na které by se mohlo jednat a které by mohly způsobit nemoci, zranění nebo smrt nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo poškození, nebo by mohly obsahovat tyto pokyny;

   (p) představují spam;

   (q) být urážlivé, klamavé, podvodné, vyhrožující, hrubé, obtěžující, antisociální, hrozivé, nenávistné, diskriminační nebo pobuřující; nebo

   (r) způsobovat nepříjemnosti, nepříjemnosti nebo zbytečné úzkosti jakékoli osobě. 11. Nahlásit zneužití

  1. Pokud se dozvíte o jakémkoli nezákonném materiálu nebo činnosti na naší webové stránce nebo o jakémkoli materiálu nebo činnosti, která porušuje tyto smluvní podmínky, dejte nám prosím vědět.

  2. O jakémkoli takovém materiálu nebo činnosti nás můžete informovat e-mailem nebo pomocí našeho formuláře pro hlášení zneužití.

 12. Omezené záruky

  1. Nezaručujeme ani nereprezentujeme:

   (a) úplnost nebo přesnost informací zveřejněných na našich webových stránkách;

   (b) že materiál na webové stránce je aktuální; nebo

   (c) že webová stránka nebo jakákoli služba na této webové stránce zůstane k dispozici.

  2. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo změnit kterékoli nebo všechny naše webové služby a zastavit publikování našich webových stránek, kdykoli podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení; a s výjimkou případů, kdy jsou v těchto podmínkách výslovně stanoveny jinak, nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu v případě přerušení nebo změny jakýchkoli webových služeb, nebo pokud zastavíme jejich zveřejňování.

  3. V maximální míře povolené platným právem as výhradou bodu 13.1 vylučujeme veškerá prohlášení a záruky týkající se předmětu těchto podmínek, našich webových stránek a používání našich webových stránek.

 13. Omezení a vyloučení odpovědnosti

  1. Nic v těchto podmínkách nebude:

   (a) omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti;

   (b) omezit nebo vyloučit jakoukoli odpovědnost za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení;

   (c) omezit jakékoli závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo

   (d) vylučují jakékoli závazky, které nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

  2. Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovené v tomto oddíle 13 a jinde v těchto podmínkách:

   (a) podléhají bodu 13.1; a

   (b) řídí všechny závazky vzniklé na základě těchto podmínek nebo vztahujících se k předmětu těchto podmínek, včetně závazků vzniklých na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) a za porušení zákonné povinnosti, pokud není výslovně stanoveno jinak v těchto podmínkách.

  3. V rozsahu, v jakém jsou naše webové stránky a informace a služby na našich webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy.

  4. Nebudeme vůči vám odpovědní za ztráty vzniklé v důsledku jakékoli události nebo událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

  5. Nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli obchodní ztráty, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, použití, výroby, očekávaných úspor, obchodu, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle.

  6. Nebudeme vůči vám odpovědní za ztrátu nebo poškození dat, databáze nebo softwaru.

  7. Neodpovídáme za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

  8. Souhlasíte s tím, že máme zájem na omezení osobní odpovědnosti našich úředníků a zaměstnanců a s ohledem na tento zájem uznáváte, že jsme společnost s ručením omezeným; souhlasíte s tím, že osobně nenárokujete žádné nároky vůči našim důstojníkům nebo zaměstnancům v souvislosti se ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webovou stránkou nebo těmito podmínkami (samozřejmě to neomezuje ani nevylučuje odpovědnost subjektu s ručením omezeným) sám za činy a opomenutí našich důstojníků a zaměstnanců).

 14. Porušení těchto podmínek

  1. Aniž jsou dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto podmínky nebo pokud máme důvodné podezření, že jste jakýmkoli způsobem porušili tyto podmínky, můžeme:

   (a) poslat vám jedno nebo více formálních varování;

   (b) dočasně pozastavit váš přístup na naše webové stránky;

   (c) trvale vám zakazuje přístup na naše webové stránky;

   (d) zablokování přístupu počítačů pomocí vaší IP adresy na náš web;

   (e) kontaktovat kteréhokoli nebo všech vašich poskytovatelů internetových služeb a požádat o zablokování vašeho přístupu na naše webové stránky;

   (f) zahájit proti vám žalobu, ať už z důvodu porušení smlouvy nebo jinak; a / nebo

   (g) pozastavit nebo smazat váš účet na našem webu.

  2. Pokud pozastavíme nebo zakážeme nebo zablokujeme váš přístup na naši webovou stránku nebo její část, nesmíte podniknout žádné kroky k obcházení takového pozastavení nebo zákazu nebo blokování (mimo jiné včetně vytváření nebo používání jiného účtu).

 15. Webové stránky třetích stran

  1. Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které vlastní a provozují třetí strany; takové hypertextové odkazy nejsou doporučení.

  2. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a jejich obsahem a s výhradou bodu 13.1 nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání.

 16. Ochranné známky

  1. Identifikovat ochranné známky, naše loga a naše další registrované a neregistrované ochranné známky jsou ochranné známky patřící nám; nedovolujeme používání těchto ochranných známek a takové použití může představovat porušení našich práv.

  2. Registrované a neregistrované ochranné známky nebo servisní známky třetích stran na našem webu jsou majetkem příslušných vlastníků a pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, neschvalujeme a nejsou spojeni s žádným z držitelů takových práv a proto nemůžeme udělit žádnou licenci k výkonu těchto práv.

 17. Variace

  1. Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat.

  2. Revidované podmínky se vztahují na používání naší webové stránky od data zveřejnění revidovaných podmínek na této webové stránce, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva, na které byste jinak mohli být upozorněni nebo souhlasit s revizemi těchto obchodních podmínek.

  3. Pokud jste s těmito podmínkami výslovně souhlasili, požádáme vás o výslovný souhlas s jakoukoli revizí těchto podmínek; a pokud nedáte výslovný souhlas s revidovanými smluvními podmínkami ve lhůtě, kterou můžeme stanovit, deaktivujeme nebo smažeme váš účet na webu a musíte tento web přestat používat.

 18. Zadání

  1. Souhlasíte s tím, že můžeme za těchto podmínek postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak jednat s našimi právy nebo povinnostmi.

  2. Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu ani jinak jednat s jakýmikoli vašimi právy a / nebo závazky podle těchto podmínek.

 19. Oddělitelnost

  1. Je-li jakýkoli soud nebo jiný příslušný orgán, že ustanovení těchto podmínek je nezákonné a / nebo nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

  2. Pokud by bylo jakékoli nezákonné a / nebo nevynutitelné ustanovení těchto podmínek zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla část z nich vymazána, bude tato část považována za vymazanou a zbývající část ustanovení bude platná.

 20. Práva třetích stran

  1. Smlouva za těchto podmínek je pro náš prospěch a váš prospěch a není určena k tomu, aby byla prospěšná nebo vymahatelná třetí stranou.

  2. Výkon práv stran podle smlouvy za těchto podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

 21. Úplná dohoda

  1. S výhradou bodu 13.1 tvoří tyto podmínky společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies úplnou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a námi v souvislosti s vaší stránkou používání našich webových stránek.

 22. Právo a jurisdikce

  1. Tyto podmínky se řídí anglickým zákonem a vykládají se v souladu s ním.

  2. Veškeré spory týkající se těchto podmínek podléhají výlučné jurisdikci anglických soudů.

 23. Zveřejňování statutárních a regulačních předpisů

  1. Jsme registrovaní v Anglii a Walesu, najdete online verzi registru na adrese https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07943255 a naše registrační číslo je 07943255.

  2. Naše číslo DPH je GB301829034.

 24. Naše podrobnosti

  1. Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod registračním číslem 07943255 a naše sídlo je v Suite 126 Higham Hill JSC, 313 Billet road, E17 5PX London.

  3. Naše hlavní místo podnikání je:

   JOO INTERNET MEDIA LTD organizačná zložka 
   Kalinčiaková 1688/10
   953 01 Zlaté Moravce

   Slovenská republika

  4. Můžete nás kontaktovat:

   (a) výše uvedenou poštovní adresu;

   (b) pomocí našeho kontaktního formuláře na webových stránkách;

   (c) e-mailem pomocí e-mailové adresy zveřejněné na našich webových stránkách.