By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Samsung Galaxy S20 Ultra Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 12 Pro Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 12 Pro Max Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone SE 2020 Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 11 Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Naše najnovšie správy
 1. Úvod

  1. Zaväzujeme sa chrániť súkromie našich návštevníkov a používateľov služieb

  2. Táto politika sa uplatňuje vtedy, keď konáme ako správca údajov, pokiaľ ide o osobné údaje našich návštevníkov a používateľov služieb; inými slovami, kde určujeme účely a prostriedky spracovania týchto osobných údajov.

  3. Používame cookies na našich webových stránkach. Pokiaľ tieto súbory cookies nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich webových stránok a služieb, požiadame vás, aby ste súhlasili s naším používaním súborov cookies pri prvej návšteve našej webovej stránky.

  4. Naša webová stránka obsahuje kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým spracujeme vaše osobné údaje. Použitím ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete určiť, či chcete dostávať priame marketingové oznámenia a obmedziť zverejňovanie vašich informácií.

 2. Ako používame vaše osobné údaje

  1. V tomto oddiele 2 sme stanovili:

   (a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracovať;

   (b) v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov;

   (c) účely, na ktoré môžeme spracúvať osobné údaje; a

   (d) právne základy spracovania.

  2. Môžeme spracovať údaje o vašom používaní našich webových stránok a služieb ("údaje o používaní"). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, typ prehliadača a verziu, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a cesty navigácie na webovej stránke, ako aj informácie o časovaní, frekvencii a modeli používania služby . Zdrojom údajov o používaní je náš systém sledovania analýzy. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je naše legitímne záujmy, a to monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

  3. Môžeme spracovať vaše údaje o používateľskom účte vašej webovej stránky („údaje o účte“). Údaje o účte môžu obsahovať vaše meno, adresu, telefónne čísloa e-mailovú adresu. Zdrojom údajov o účte ste vy. Údaje o účte môžu byť spracované na účely prevádzkovania našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zabezpečenia bezpečnosti našich webových stránok a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami na vašu žiadosť o uzavretie takejto zmluvy.

  4. Informácie, ktoré zverejníte, môžeme spracovať na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb. Údaje o publikácii môžu byť spracované na účely umožnenia takéhoto zverejnenia a správy našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

  5. Môžeme spracovať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotaze, ktorý nám predložíte v súvislosti s tovarom alebo službami ("dopytové údaje"). Údaje z vyšetrovania môžu byť spracované na účely ponuky, marketingu a predaja relevantného tovaru alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je naše legitímne záujmy, a to riadne spravovanie našej webovej stránky a podnikania.

  6. Informácie týkajúce sa transakcií, vrátane nákupov tovarov a / alebo služieb, ktoré uzavriete s nami a / alebo prostredníctvom našej webovej stránky („údaje o transakciách“), môžeme spracovávať údaje o transakciách môžu obsahovať vaše kontaktné údaje, údaje o vašej karte a podrobnosti o transakcii. Zdrojom údajov o transakcii ste vy alebo náš poskytovateľ platobných služieb. Údaje o transakciách môžu byť spracované na účely dodania zakúpeného tovaru alebo služieb a vedenie týchto záznamov. Právnym základom pre toto spracovanie je plnenie zmluvy medzi vami a nami a podniknutie krokov na vašu žiadosť o uzavretie takejto zmluvy; za predpokladu, že ak nie ste osobou, ktorá s nami uzavrela zmluvu, právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a podnikania.

  7. Môžeme spracovať informácie, ktoré nám poskytnete na účely prihlásenia sa k odberu našich e-mailových upozornení alebo bulletinov (ďalej len "oznamovacie údaje"). Údaje o oznámení môžu byť spracované na účely zaslania príslušných oznámení alebo spravodajcov. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas .

  8. Môžeme spracovať identifikovať všeobecnú kategóriu údajov. Tieto údaje môžu obsahovať zoznam konkrétnych položiek údajov. Zdrojom týchto údajov je identifikácia zdroja. Tieto údaje sa môžu spracovať na špecifikovať účely. Právnym základom tohto spracovania je naše legitímne záujmy, konkrétne špecifikovať legitímne záujmy.

  9. Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v tejto politike tam, kde je to potrebné pre zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, či už v súdnych konaniach alebo v správnych alebo mimosúdnych konaniach. Právny základ tohto procesu

 3. Poskytovanie osobných údajov iným osobám

  1. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť našim poisťovateľom a / alebo profesionálnym poradcom, pokiaľ je to primerane potrebné na účely získania alebo zachovania poistného krytia, riadenia rizík, získania odborného poradenstva alebo zriadenia, výkonu alebo obrany právnických osôb v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

  2. Vaše osobné údaje uchovávané v našej internetovej stránke budú uložené na serveroch našich poskytovateľov hostingových služiebHetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland, www.hetzner.de.

  3. Môžeme zverejniť meno, adresu, telefónne čísloa e-mailovú adresu našim dodávateľom alebo subdodávateľom , pokiaľ je to primerane potrebné na vedenie účtovníctva alebo doručovateľskej spoločnosti.

  4. Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tomto oddiele 3 môžeme zverejniť vaše osobné údaje tam, kde je takéto zverejnenie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životných záujmov alebo životné záujmy inej fyzickej osoby Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie potrebné na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, či už v súdnych konaniach alebo v správnych alebo mimosúdnych konaniach.

 4. Zachovanie a vymazanie osobných údajov

  1. V tejto časti 4 sú uvedené naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú určené na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie našich právnych záväzkov týkajúcich sa uchovávania a vymazávania osobných údajov.

  2. Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

  3. Vaše osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

   a) údaje o používaní sa uchovávajú minimálne počas 2 rokov nasledujúceho po dátume zberu a maximálne počas obdobia 3 rokov nasledujúceho po tomto dátume;

   b) údaje o účte sa budú uchovávať počas minimálneho obdobia 2 rokov nasledujúceho po dni uzavretia príslušného účtu a počas obdobia 3 rokov nasledujúceho po tomto dátume;

   c) údaje o uverejnení budú uchované minimálne 2 rokov odo dňa, keď príslušná publikácia prestane byť uverejnená na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb, a to na obdobie najviac 3 rokov nasledujúceho po tomto dátume;

   d) údaje o vyšetrovaní sa uchovávajú minimálne počas 2 rokov nasledujúceho po dátume vyšetrovania a najviac počas 3 rokov nasledujúceho po tomto dátume;

   e) údaje o transakciách sa budú uchovávať počas minimálneho obdobia 5 rokov nasledujúceho po dátume transakcie a najviac počas 5 rokov nasledujúceho po tomto dátume;

   (f) údaje o oznámení budú uchovávané počas minimálnej doby 2 rokov nasledujúceho po dátume, keď sme poverení prestať posielať oznámenia, a maximálne na obdobie 2 rokov nasledujúceho po tomto dátume (za predpokladu, že si ponecháme údaje o oznámení pokiaľ je to potrebné na splnenie každej žiadosti o aktívne potlačenie oznámení);

  4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto článku 4 si môžeme ponechať vaše osobné údaje tam, kde je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

 5. Vaše práva

  1. V tejto časti 5 uvádzame práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov.

  2. Vaše hlavné práva vyplývajúce zo zákona o ochrane údajov sú:
   (a) právo na prístup - môžete požiadať o kópie svojich osobných údajov;

   (b) právo na opravu - môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;

   (c) právo na vymazanie - môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;

   (d) právo obmedziť spracovanie - môžete požiadať o použitie na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;

   (e) právo namietať proti spracovaniu - môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov;

   (f) právo na prenosnosť údajov - môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli na inú organizáciu alebo na vás;

   g) právo sťažovať sa orgánu dohľadu - môžete sa sťažovať na naše spracovanie vašich osobných údajov; a

   h) právo odvolať súhlas - ak je právnym základom nášho spracovania vašich osobných údajov súhlas, môžete tento súhlas odvolať.

  3. Tieto práva podliehajú určitým obmedzeniam a výnimkám. Viac informácií o právach dotknutých osôb sa dozviete na stránkehttps://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

  4. Akékoľvek z vašich práv vo vzťahu k vašim osobným údajom môžete vykonávať písomným oznámením s použitím nižšie uvedených kontaktných údajov.

 6. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

  1. Túto politiku môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

  2. Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami v tejto politike.

  3. Môžeme vás upozorniť na zmeny tejto politiky e-mailom.


 7. Naše údaje

  1. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. Sme zaregistrovaní v Anglicku a vo Walese pod registračným číslom 07943255 a naše sídlo sa nachádza na adrese Suite 126 Higham Hill JSC, 313 Billet road, E17 5PX London.

  3. Naším hlavným miestom distribúcie, reklamácii a vráteného tovaru je
   JOO INTERNET MEDIA LTD organizačná zložka 
   Kalinčiaková 1688/10
   953 01 Zlaté Moravce
   Slovenská republika

  4. Môžete nás kontaktovať:
   (a) poštou s použitím poštovej adresy uvedenej vyššie;

   (b) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky;
   (c) e-mailom, s použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našich webových stránkach.

 8. Úradník pre ochranu údajov

  1. Kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov sú: gdpr@jooteam.eu.